Değer Akış Haritalama Eğitimi

Değer Akış Haritalama Eğitimi

Değer Akış Haritalama Eğitimi ile üretim sisteminizi gözden geçirmek ve israflardan kurtulmak için çok etkili bir teknik olan Değer Akış Haritalama tekniği anlatılmaktadır. Değer Akış Haritası (VSM – Value Stream Mapping) şirketlerin mevcut işleyişini anlamak, israf nednelerini görebilmek, israfların kök sebeplerini bulmak ve yalın uygulamaları planlayabilmek için kullanılan görsel bir araçtır.

Eğitimde örnek vaka üzerinden mevcut durum ve gelecek durum değer akış haritalarının nasıl çizileceği öğretilmekte, grup çalışmaları ile pratik yapılmakta ve farklı sektörlerden uygulama örnekleri gösterilmektedir.

Değer Akış Haritalama tekniği ile tedarikten başlayıp, sevkiyat taleplerine, üretimin planlanmasından tek tek üretim operasyonlarına ve bunların birbiri ile etkileşimini, iş yapma yöntemlerini inceleyerek, sürecin tamamı için yalın üretim ilkelerine dayalı firmaya özgü yeni bir çalışma modeli tasarlanır.

Bu modelin devreye alınmasında yürütülecek iyileştirme faaliyetleri ve yararlanılacak yalın teknikler planlanır. Ortak bir hedefe yönlendirilmiş ve kazancı hesaplanmış bir “yol haritası” elde etmenizi sağlar. Bu yol haritası yalın teknikleri kısa sürede gerçekleştirebilmeniz için önemli bir metot olacaktır.

Değer Akış Haritası ’ndan faydalanan firmalar kısa sürede iki misli üretkenlik artışı, yarıya inen teslimat süresi ve stoklar, iki kat iyileşen kalite gibi radikal sonuçları elde etmektedirler.

Değer Akış Haritalama Eğitimi İçeriği

 • Yalın Düşünce Nedir?
 • Değer ve İsraf kavramı
 • Malzeme ve bilgi akışı
 • Değer Akış Haritalama nedir?
 • Değer Akış Haritalamada kullanılan semboller
 • Değer Akış Haritalamada kullanılan kavramlar (Lead Time, Takt Time, Cycle Time, OEE)
 • Değer Akış Haritalama uygulama adımları
  • Pilot bölgenin nasıl seçilir?
  • Ürün grubu nasıl belirlenir?
  • Ekibin oluşturulması ve eğitilmesi
  • Mevcut Durum Değer Akışı Haritasının çizilmesi
  • Yalın metriklerinin belirlenmesi
 • Yalın araçlarının uygulanması (Tek Parça Akışı, KAIZEN, SMED, TPM,
 • Kanban, 5S, Spagetti Diyagramı, Poka Yoke, Hat Dengeleme)
 • Gelecek Durum Değer Akışı Haritasının çizilmesi
 • KAIZEN Planı’nın oluşturulması
 • KAIZEN Planı’nın uygulanması
 • Sonuçların ölçülmesi ve standartlaştırma

Değer Akış Haritalama Eğitimi Kazanılacak Yetkinlikler

 • Değer Akış Haritalama (VSM) ile ilgili tanımları, kavramları ve sembolleri bilmek,
 • Mevcut Durum Değer Akış Haritalamasını yapabilmek,
 • Kayıpları ve israfları belirleyebilmek,
 • Yalın uygulamaları ve iyileştirme çalışmalarını planlayabilmek,
 • Gelecek Durum Değer Akış Haritalamasının yapabilmek.

 

Değer Akış Haritalama Eğitimi ‘ne Kimler Katılmalı?

 • Değer Akış Haritalama Eğitimi ‘ne kuruluşlarında Değer Akış Haritalama Tekniği uygulamalarını yönlendirecek ve uygulayacak yöneticiler, mühendisler, teknisyen ve diğer çalışanlar.

Bilgi almak için form aracılığı ile bize hemen ulaşabilirsiniz.

  • Üretimdeki tek bir prosesten, montaj, kaynak vb., daha fazlasını görmenize yardım eder. Akışınızı görebilirsiniz.
  • İsraftan daha fazlasını görmenizi sağlar. Haritalama, değer akış yollarındaki israf kaynaklarını görmenize de yardımcı olur.
  • Üretim prosesleri ile ilgili ortak bir konuşma dilinin oluşmasını sağlar.
  • Akışla ilgili kararlar görünür olduğu için onları tartışabilirsiniz. Aksi takdirde, sahada alınan birçok kararlar ve detaylar hatalı olabilir.
  • Yalın kavramlar ile teknikleri birbirine bağlar.
  • Uygulama planı için temel oluşturur. Değer Akış Haritaları, “kapıdan-kapıya” bütün akışın nasıl işleyeceğinin tasarlanmasına yardım ederek – ki birçok yalınlaşma çalışmasında eksik olan budur – yalın uygulama için birer plan oluştururlar. Plansın bir ev yapmayı hayal edebilir misiniz?
  • Bilgi akışları ve malzeme kışları arasındaki ilişkiyi gösterir. Başka hiçbir araç bunu yapmaz.
  • Katma değe yaratmayan adımlar, temin süresi, katedilen mesafe, stok seviyesi gibi sayısal değerler üreten birçok nicel teknikten ve yerleşim planları hazırlamaktan daha faydalı bir tekniktir. Değer akışı haritalama, akış yaratmak için işletmenizi nasıl çalıştırmanız gerektiğini çok detaylı bir şekilde tanımlamanızı sağlayan nitel bir araçtır. Rakamlar aciliyet hissi yaratmak veya önce/sonra ölçümleri için iyidir. Değer akışı haritalama ise o rakamları değiştirmek için neler yapmanız gerektiğini tanımlamak için en iyi araçtır.
  • Mevcut durum ile ilgili bilgileri, malzeme ve bilgi akış yolları boyunca yürürken bizzat kendiniz toplayın.
  • Akış ve proseslerin sırası ile ilgili genel bir kanıya sahip olmak için, kapıdan -kapıya değer akışı boyunca hızlı bir yürüyüş ile başlayın. Yürüyüşten sonra geri dönün her prosesle ilgili bilgi toplayın.
  • Hammadde ambarından başlayıp değer akışı doğrultusunda yürümek yerine, teslimattan başlayın ve akış yönünün tersine doğru çalışın. Bu şekilde, daha önce yer alan prosesler için bir ritim oluşturan ve müşteriye doğrudan ilişkinin olduğu proseslerden başlarsınız.
  • Kronometrenizi kullanın ve bizzat kendinizin toplamadığı bilgilere ve standart zamanlara güvenmeyin. Dosyadaki rakamlar nadiren gerçeği yansıtır. Dosyadaki veriler, her şeyin bir zamanlar iyi olduğu durumları gösterir, örneğin bu sene ilke defa 3 dakikalık kalıp değiştirme, fabrika açıldığından beri bir hafta hızlı çalışma gerekmedi. Gelecek durumu tasarlama yeteneğiniz, bizzat hareketin olduğu yere gitmenize, ne olduğunu anlamanıza ve ölçmenize bağlıdır. (Bu kuralın dışına çıkabilecek olası veriler şunlardır; makine çalışma zamanı (uptime), hurda / yeniden işleme oranları, model değiştirme süreci vb.)
  • Birçok kişi çalışmaya dahil olsa bile, bütün değer akış haritasını kendiniz çizin. Bütün akışın anlaşılması, değer akışı haritalamanın amacıdır. Farklı kişiler farklı akış bölümlerini haritalarsa akışın tümünü anlayan hiç kimse olmaz.
  • C/T – Cycle Time (Çevrim Süresi)
  • C/O (Model Değiştirme Süresi)
  • Uptime (Makine Kullanım Oranı)
  • EPE (Üretim Parti Büyüklüğü)
  • Operatör Sayısı
  • Ürün Çeşitliliği Sayısı
  • Ambalaj / Kasa Büyüklüğü
  • Çalışma Süresi (Molalar Hariç)
  • Hurda Oranı
  • Çevrim Süresi (C/T – Cycle Time)
   • Bir proses ta rafından parça veya ürün tamamlama sıklığı. Ayrıca, bir operatörün bir çevrim içinde üstlendiği iş elemanlarını yerine getirmesi için geçen süredir.
  • Katma Değer Süresi (V/A – Value Added Time)
   • Müşterinin parasını ödemeye istekli olduğu şekilde ürünü dönüştüren iş elemanları süresi.
  • Akış Süresi (L/T – Lead Time)
  • Bir parçanın, bir proseste veya değer akışında başlangıçtan bitişe hareketi boyunca geçen süre. İşaretli bir parça başlangıçtan bitişe doğru hareket ederken zamanın ölçülmesi.

  Genellikle V/A < C/T < L/T